Om Os


Vi er et mindre advokatfirma beliggende i Kjellerup, mellem Silkeborg og Viborg. Vi blev etableret i 1994. Vi tilstræber rådgivning af høj kvalitet med fokus på den personlige betjening. Vi beskæftiger os med rådgivning inden for stort set alle juridiske discipliner. Vi yder gratis retshjælp efter nærmere aftale. Ring og aftal en tid.

Arbejdsområder


Familie- og arveret (testamenter, dødsboer, bodeling m.v.)

Inkasso

Insolvensret (akkord, konkurs m.v.)

Personskadeerstatning

Tvangsauktion

Beneficeret forsvarsadvokat

Rådgivning til private og mindre erhvervsvirksomheder

Selskabsret (stiftelse, ændringer, likvidation m.v.)

Boligrådgivning (købsaftaler, skøder, refusionsopgørelser m.m.)

Medarbejdere

Advokat Kurt Jensen

Advokat Kurt Jensen

Uddannet civiløkonom (HD-R) og senere uddannet advokat i 1989
Flygtningenævnet - skifterettens medhjælper
Beneficeret forsvarsadvokat
Møderet for Højesteret

Direkte nummer: (+45) 20 96 12 50
E-mail: kj@advkurtjensen.dk

Advokatsekretær Rikke Jørgensen

Advokatsekretær Rikke Jørgensen

Advokatsekretær siden 1995.

Direkte nummer: (+45) 20 98 84 87
E-mail: rj@advkurtjensen.dk

Advokatsekretær Mona Kristensen

Advokatsekretær Mona Kristensen

Advokatsekretær siden 1981.

Direkte nummer: (+45) 20 97 70 72
E-mail: mk@advkurtjensen.dk

Advokat Kurt Jensen er beskikket af Justitsministeriet og har møderet for både Landsret og Højesteret. Vi er desuden medlem af Advokatsamfundet samt Danske Forsvarsadvokater. Ved påtagelse af en sag beder vi dig altid om en kopi af pas/kørekort og sygesikring.

Når Advokatfirmaet påtager sig en opgave, vil vi udfærdige et aftalebrev, hvori en timepris eller et anslået salær oplyses. Honoraret fastsættes efter opgavens art, den medgåede tid, de involverede værdier, det opnåede resultat samt det ansvar, der er forbundet med opgaven.

Vi tilbyder gerne, i enhver sammenhæng, et uforpligtende møde på kontoret til en drøftelse af sagen, vurdering af mulighederne samt en forhåndsvurdering af de forventede omkostninger, som sagen kan være forbundet med.

Et forhåndsmøde er naturligvis uforpligtende og uden omkostninger. Ring eventuelt, og hør nærmere angående priser og betingelser.

Om advokatfirmaet

CVR: 18177005
Indehaver: Kurt Jensen
Ansvarsforsikret i forsikringsselskabet HDI-Gerling Forsikring for kr. 10 mio.

Advokat Kurt Jensen har klintkonto i Jyske Bank A/S.
I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti.

Der gælder særlige regler for indskud vedr. fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhversmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konto.
Nærmere oplysninger om garantifordningen findes på Garantiformuens hjemmeside: www.gii.dk.

Advokat Kurt Jensen anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten

Advokat Kurt Jensen er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens §126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokathvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside.

Klagemuligheder

Vi mener, at en løbende og god kontakt med klienterne er afgørende for et tilfredsstillende sagsforløb. Derfor vil vi meget gerne høre fra dig, såfremt der er noget i din sagsbehandling, du ønsker ændret, således at vi kan forsøge at hjæpe dig bedst muligt.

Skulle behovet imod al forventning opstå, har du også mulighed for at klage over salærets størrelse eller over advokatens adfærd til:

Advokatnævnets Sekretariat
Kronprinsessegade 28
1306 København K
(+45) 33 96 97 98
Mail: klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk

Læs mere om dine klagemuligheder på www.advokatnaevnet.dk.

Persondatapolitik

Behandling af personoplysninger om brugere, kunder og samarbejdspartnere.

Denne politik er en del af Advokat Kurt Jensens samlede dokumentation for, at virksomheden overholder den pågældende persondatalovgivning. Politikken er udarbejdet for Advokat Kurt Jensen.

Indsamling og behandling af personoplysninger, herunder følsomme personoplysninger, foretages altid i overensstemmelse med den til enhver tid gældende persondatalovgivning.

I henhold til den gældende persondatalovgivning betragtes Advokat Kurt Jensen som dataansvarlig i forhold til de personoplysninger, du afgiver til os.

Håndtering af kundeoplysninger

Når du er kunde hos os, betyder det, at vi behandler en række personoplysninger om dig og de øvrige parter, der eventuelt er involveret i sagen.

Vi opretter altid vores kunder i et sagshåndteringssystem. Når vi registrerer dig i dette system, sker det altid med følgende oplysninger:
 • Navn og adresse
 • E-mailadresse
 • Telefonnummer

Hvis du er erhvervsdrivende, registrerer vi oftest en bestemt kontaktperson i vores system. Derudover vil vi notere, hvis virksomheden/kontaktpersonen har nogle bestemte interesser eller ønsker i forhold til vores ydelser.

Vi indsamler og registrerer dine personoplysninger for at kunne administrere den aftale, vi har med dig, for at kunne fakturere ydelsen samt for at kunne sende dig relevant information med tilknytning til sagen.

I nogle bestemte sagstyper behandler vi desuden en lang række fortrolige og følsomme personoplysninger om dig. Det kan eksempelvis være i familieretlige sager, personskadeerstatningssager eller straffesager. Dette betyder også, at det i nogle tilfælde er nødvendigt for os at indhente et samtykke fra dig, inden vi går videre med sagsbehandlingen. Hvis sagstypen kræver det, vil du derfor modtage separat information fra os omkring, hvilke personoplysninger vi behandler om dig i den konkrete sagstype, samt om vi skal bruge et samtykke fra dig.

Det er kun de medarbejdere, som beskæftiger sig med denne sagstype, der har adgang til din sag.

Hvidvaskoplysninger

I særlige sagstyper er vi forpligtede til at indhente og opbevare hvidvaskoplysninger. Dette betyder, at vi skal indhente en kopi af dit pas og kørekort og/eller sygesikringsbevis. Disse oplysninger registrerer vi ligeledes i vort sagshåndteringssystem, og vi gemmer dem i 5 år efter afslutning af sagen, fordi vi er forpligtede hertil i medfør af hvidvaskloven.

Opbevaringsperiode og sletteprocedurer

Persondatalovgivningen indeholder ikke regler om, hvornår personoplysninger skal slettes. Dette skal afgøres af os i den enkelte situation. Ved vurderingen heraf lægger vi navnlig vægt på, om en fortsat opbevaring af personoplysningerne tjener et sagligt formål, eller om vi er forpligtet i medfør af lovgivningen til at opbevare bestemte oplysninger eller dokumenter.

Hvis du retter henvendelse til os

Vi opbevarer altid din henvendelse, indtil denne er færdigbehandlet. Såfremt din henvendelse resulterer i, at vi opretter en konkret sag, vil du herefter blive betragtet som kunde hos os, og sletningen af dine personoplysninger følger derfor vores sædvanlige procedure for håndtering af sagsakter.

Opbevaring af kundeoplysninger og sagsakter

Som udgangspunkt gemmer vi alle relevante sagsrelaterede oplysninger, herunder dine personoplysninger, i 10 år fra, at dit kundeforhold hos os er afsluttet. I nogle enkelte sagstyper har vi en længere opbevaringsperiode, men i så fald vil du blive særskilt orienteret herom. Vi sletter dog ikke personoplysninger, hvis det er nødvendigt for at kunne fastslå eller forsvare et retskrav, f.eks. hvis der opstår en tvist, som medfører, at vi har behov for at gemme sagsakterne i længere tid end 10 år fra ophøret af dit kundeforhold.

Vi opbevarer sagsakterne for at kunne dokumentere sagsforløbet, hvis der skulle opstå en tvist i forhold til den rådgivning/bistand, vi har udført. Derudover opbevarer vi sagsakterne for at kunne overholde de advokatetiske regler, hvorefter vi er forpligtede til – ved modtagelse af nye sager – at vurdere, om vi befinder os i en interessekonflikt. Øvrige personoplysninger om dig, som ikke er nødvendige at opbevare for at administrere kundeforholdet, vil blive slettet løbende og på det tidspunkt, hvor vi vurderer, at vi ikke længere har et sagligt behov for fortsat opbevaring, eller hvis lovgivningen i øvrigt pålægger os at slette disse oplysninger på et bestemt tidspunkt.

Vi opbevarer endvidere altid bogføringsmateriale og oplysninger indhentet til brug for overholdelse af hvidvaskloven (legitimationsoplysninger) i 5 år. Dette gør vi for at overholde henholdsvis bogføringsloven og hvidvaskloven.

Videregivelse af personoplysninger

Hvis du er kunde hos os, kan det være nødvendigt at videregive dine oplysninger til andre aktører. Det kan eksempelvis være videregivelse af oplysninger til domstolene, offentlige myndigheder, bank, forsikring og/eller andre advokater, fagforeninger eller revisorer. Dette skyldes, at vi i mange tilfælde er forpligtede til at videregive dine personoplysninger, eller fordi det er nødvendigt for at kunne varetage dine interesser i sagen.

Vi videregiver alene dine personoplysninger, hvis vi har et grundlag herfor. Det kan enten eksempelvis være på baggrund af dit samtykke, fordi vi er forpligtede hertil i medfør af gældende lovgivning, eller fordi det er nødvendigt for at kunne fastslå eller forsvare et retskrav. Der gælder dog særlige regler i retsplejeloven om advokaters tavshedspligt, som indebærer, at vi i mange tilfælde ikke videregiver oplysninger til andre aktører.

Dine rettigheder

Du har en række rettigheder overfor os som følge af, at vi behandler dine personoplysninger. Nedenfor kan du læse mere herom, men du er også altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål hertil. Vi bestræber os på at besvare alle henvendelser hurtigst muligt og senest inden for 30 dage. Hvis vi ikke imødekommer din anmodning i henhold til nedenstående punkter, har du mulighed for at klage til Datatilsynet.

Ret til indsigt i egne personoplysninger

Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger vi behandler om dig. En anmodning om indsigt skal rettes til os, og den behøver ikke at være begrundet. Dette betyder med andre ord, at du har ret til at få at vide, hvilke personoplysninger vi behandler om dig, hvad formålet er hermed, hvor vi har oplysningerne fra, hvor længe vi opbevarer dem, samt hvem vi eventuelt deler dem med.

Ret til at få rettet urigtige personoplysninger

Såfremt vi behandler urigtige eller vildledende oplysninger om dig, har du ret til at anmode os om at rette oplysningerne. Ved modtagelse af en sådan anmodning, vil vi sørge for at få de pågældende oplysninger tilrettet/slettet.

Ret til sletning

Vi er i nogle tilfælde forpligtet til at slette dine personoplysninger før det tidspunkt, hvor vi normalt ville slette dine personoplysninger. Dette gælder, hvis vi ikke længere har et sagligt formål med at behandle personoplysningerne, hvis et samtykke tilbagekaldes, hvis personoplysningerne er blevet behandlet ulovligt, eller de skal slettes for at overholde en retlig forpligtelse og i nogle tilfælde, hvis der gøres indsigelser mod behandlingen. Der er taget højde for disse rettigheder ved fastlæggelsen af virksomhedens slettepolitikker.

Ret til at gøre indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger. Hvis vi modtager en indsigelse fra dig, vurderer vi, om vi skal begrænse behandlingen af personoplysningerne, indtil vi har kontrolleret, om vores legitime interesser går forud for kundens interesser.

Tilbagekaldelse af samtykke

Hvis du har afgivet et samtykke til os i relation til behandlingen af dine personoplysninger, kan du altid tilbagekalde dette. Vi stopper herefter behandlingen af de personoplysninger, samtykket knytter sig til, hvis der ikke foreligger et andet lovligt grundlag til at behandle personoplysningerne.

Klagevejledning til Datatilsynet

Hvis du har indsigelser mod vores behandling af dine personoplysninger, opfordrer vi dig til at kontakte os. Du har også ret til at klage over vores behandling og opbevaring af personoplysninger til Datatilsynet.

Datatilsynets kontaktoplysninger fremgår af www.datatilsynet.dk.

Nyheder!

Nyheder fra Advokatsamfundet

  Kontakt Os


  Vi tilbyder gerne, i enhver sammenhæng, et uforpligtende møde på kontoret til en drøftelse af sagen, vurdering af mulighederne samt en forhåndsvurdering af de forventede omkostninger, som sagen kan være forbundet med.

  Et forhåndsmøde er naturligvis uforpligtende og uden omkostninger. Ring eventuelt, og hør nærmere angående priser og betingelser.

  Udfyld nedenstående formular, ring til os, eller send os en e-mail, så vender vi tilbage til dig hurtigst muligt.

  Husk: Det koster ikke noget at spørge.