Om Os


Vi er et mindre advokatfirma beliggende i Kjellerup, mellem Silkeborg og Viborg. Vi blev etableret i 1994. Vi tilstræber rådgivning af høj kvalitet med fokus på den personlige betjening. Vi beskæftiger os med rådgivning inden for stort set alle juridiske discipliner. Vi yder gratis retshjælp efter nærmere aftale. Ring og aftal en tid.

Arbejdsområder


Familie- og arveret (testamenter, dødsboer, bodeling m.v.)

Inkasso

Insolvensret (akkord, konkurs m.v.)

Personskadeerstatning

Tvangsauktion

Beneficeret forsvarsadvokat

Rådgivning til private og mindre erhvervsvirksomheder

Selskabsret (stiftelse, ændringer, likvidation m.v.)

Boligrådgivning (købsaftaler, skøder, refusionsopgørelser m.m.)

Medarbejdere

Advokat Kurt Jensen

Advokat Kurt Jensen

Uddannet civiløkonom (HD-R) og senere uddannet advokat i 1989
Flygtningenævnet - skifterettens medhjælper
Beneficeret forsvarsadvokat
Møderet for Højesteret

Direkte nummer: (+45) 20 96 12 50
E-mail: kj@advkurtjensen.dk

Advokatsekretær Rikke Jørgensen

Advokatsekretær Rikke Jørgensen

Advokatsekretær siden 1995.

Direkte nummer: (+45) 20 98 84 87
E-mail: rj@advkurtjensen.dk

Advokatsekretær Mona Kristensen

Advokatsekretær Mona Kristensen

Advokatsekretær siden 1981.

Direkte nummer: (+45) 20 97 70 72
E-mail: mk@advkurtjensen.dk

Om advokatfirmaet


CVR: 18177005
Indehaver: Kurt Jensen
Ansvarsforsikret i forsikringsselskabet HDI-Gerling Forsikring for kr. 10 mio.

Advokat Kurt Jensen er beskikket af Justitsministeriet og har møderet for både Landsret og Højesteret. Vi er desuden medlem af Advokatsamfundet samt Danske Forsvarsadvokater. Ved påtagelse af en sag beder vi dig altid om en kopi af pas/kørekort og sygesikring.

Når Advokatfirmaet påtager sig en opgave, vil vi udfærdige et aftalebrev, hvori en timepris eller et anslået salær oplyses. Honoraret fastsættes efter opgavens art, den medgåede tid, de involverede værdier, det opnåede resultat samt det ansvar, der er forbundet med opgaven.

Vi tilbyder gerne, i enhver sammenhæng, et uforpligtende møde på kontoret til en drøftelse af sagen, vurdering af mulighederne samt en forhåndsvurdering af de forventede omkostninger, som sagen kan være forbundet med.

Et forhåndsmøde er naturligvis uforpligtende og uden omkostninger. Ring eventuelt, og hør nærmere angående priser og betingelser.

Klagemuligheder


Vi mener, at en løbende og god kontakt med klienterne er afgørende for et tilfredsstillende sagsforløb. Derfor vil vi meget gerne høre fra dig, såfremt der er noget i din sagsbehandling, du ønsker ændret, således at vi kan forsøge at hjæpe dig bedst muligt.

Skulle behovet imod al forventning opstå, har du også mulighed for at klage til:

Advokatnævnets Sekretariat
Kronprinsessegade 28
1306 København K
(+45) 33 96 97 98
Mail: klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk


​ Læs mere om dine klagemuligheder på www.advokatnaevnet.dk.

Nyheder!

ARTIKLER

Lægeattest/lovligt forfald ved møde i retten

Hvis du skal møde i retten og på grund af sygdom ikke er i stand til at møde, kan retten kræve, at du indleverer en lægeattest til rettens vurdering af, om du har haft lovligt forfald. Med virkning fra den 1. juli 2017 er der udarbejdet en standard lægeattest, der bør anvendes i denne forbindelse. Lægeattesten findes på Domstol.dk under selvbetjening/blanketter. Her finder du et søgeord ”lægeattest”, og der er både en vejledning og en standard lægeattest, som skal udfyldes af din læge. Uanset hvad lægen mener, er det retten, der på baggrund af lægeattesten vurderer, om du har haft lovligt forfald. Retten er derfor ikke bundet af lægeattesten. Det er dog noget usædvanligt, hvis retten ikke følger lægens anvisning.

Kjellerup, den 9. august 2017
Advokat Kurt Jensen

Fremtidsfuldmagter

Folketinget har vedtaget lov nr. 618 om fremtidsfuldmagter. Med den nye lov kan personer, der er fyldt 18 år og er i stand til at handle fornuftsmæssigt, oprette en fremtidsfuldmagt, hvorefter det er muligt at få større indflydelse på hvordan og af hvem ens økonomiske og personlige forhold skal administreres i fremtiden. Tidligere var det sædvanligt, at der i den situation blev lavet en generalfuldmagt, hvorefter typisk en pårørende fik fuldmagt til at kunne disponere over ens økonomiske forhold. Med den nye lov kan vi få større indflydelse på, hvordan vores forhold skal varetages, hvis vi på et tidspunkt ikke længere er i stand til at evne dette på grund af sygdom, svækket mental funktion, helbred e.l. Den nye fremtidsfuldmagt vil skulle træde i kraft, når man ikke længere er i stand til at handle fornuftsmæssigt. Fuldmagten kan meddeles til en eller flere personer, og den kan begrænses eller udvides til at angå økonomiske og eventuelle også personlige forhold. Fremtidsfuldmagten skal for at være gyldig oprettes i et fremtidsfuldmagtsregister ved anvendelse af den digitale løsning, som vil blive stillet til rådighed herfor og vedkendes for en notar. Det er en forudsætning, at vedkommende på tidspunktet for fuldmagtens etablering er i stand til at handle fornuftsmæssigt. Spørgsmålet om hvordan fuldmagten så træder i kraft: Det fremgår af lovens kap. 2, at en anmodning om at sætte en fremtidsfuldmagt i kraft skal indgives til Statsforvaltningen af fuldmagtsgiveren eller af fremtidsfuldmægtigene i forening. Forinden anmodningen indgives af fremtidsfuldmægtigene, skal forholdet drøftes med fuldmagtsgiver, medmindre denne ikke er i stand til længere at forstå betydningen heraf. Det er anført, at hvis fuldmagtsgiveren i tilknytning til denne drøftelse udtaler sig imod anmodningen, kan denne ikke behandles. Der er således tale om en betydelig nyskabelse, der i et vist omfang vil kunne erstatte økonomisk værgemål.

Kjellerup, den 9. august 2017
Advokat Kurt Jensen

Nedsat bo- og gaveafgift ved generationsskifte

Den 29. marts 2017 vedtog regeringen en ny lov, der indebærer, at der sker gradvis nedsættelse af gave- og boafgift satserne. Den nedsatte afgift finder alene anvendelse ved generationsskifte af erhvervsvirksomheder og alene i forbindelse med nogle ganske konkrete omstændigheder. Ikrafttrædelsesdatoen er den 1. juli 2017 men har virkning også for dødsfald i 2016 hhv. gaver ydet i 2016. Der skal være tale om arv af en egentlig virksomhed eller aktiepost. Der er flere andre betingelser, der skal være opfyldt, for at arvingen kommer ind under de lempelige regler, herunder at modtageren kan opfylde betingelserne for at succedere skattemæssigt i afdødes retsstilling. Såfremt betingelserne er opfyldt, indebærer lempelsen, at boafgiften/gaveafgiften i 2016 og 2017 nedsættes til 13%, i 2018 til 7%, i 2019 til 6% og endelig i 2020 til 5%. Det skal noteres, at det kun er en begrænset personkreds, der falder ind under denne lempelse, idet der som anført er adskillige betingelser, der skal opfyldes, for at man kan komme i betragtning. Betingelserne fremgår bl.a. af boafgiftslovens § 1 a og 1 b.

Kjellerup, den 9. august 2017
Advokat Kurt Jensen

Konfiskation af bil på baggrund af overtrædelse af færdselsloven

De fleste er klar over, at der i medfør af færdselsloven ved spirituskørsel er mulighed for at beslaglægge og senere konfiskere bilen, såfremt føreren af denne også er bilens ejer. De færreste er dog bekendt med, at der også kan ske konfiskation af en bil, der ejes af en anden end føreren, når føreren har gjort sig skyldig i overtrædelse af færdselsloven. Spørgsmålet burde give anledning til visse overvejelser, idet der i princippet kunne være tale om konfiskation af en bil, der ejes af en uskyldig bekendt, der har benyttet bilen helt lovligt. Det forekommer åbenlyst, at hvis der er tale om et proformasalg, således at det er arrangeret, hvem der er ejer, og hvem der er bruger alene med det formål at undgå konfiskation, så er der ingen tvivl om, at der i den situation vil kunne ske konfiskation af bilen. Der er heller ikke tvivl om, at der vil kunne ske konfiskation, dersom ejeren af bilen er klar over, og i princippet også accepterer, at bilen bliver brugt af tiltalte, uagtet at denne har fået frakendt førerretten. Skal der ske konfiskation af en bil, som ejes af føreren/den tiltalte og ægtefællen i fællesskab? Der er også her praksis for, at dette ikke udelukker konfiskation. Den omstændighed at ægtefællen står som medejer behandles øjensynligt på samme måde, som hvis det var den tiltalte, som stod som ejer af bilen alene. Det må således konkluderes/konstateres, at der er rig mulighed for anklagemyndigheden til at beslaglægge og efterfølgende konfiskere biler, der bliver brugt af en fører, der ikke har førerret eller har fået frakendt førerretten, også uanset at den pågældende ikke står som ejer eller eneejer af bilen.

Kjellerup, den 18. september 2017
Advokat Kurt Jensen

Nyheder fra Advokatsamfundet

Kontakt Os


Vi tilbyder gerne, i enhver sammenhæng, et uforpligtende møde på kontoret til en drøftelse af sagen, vurdering af mulighederne samt en forhåndsvurdering af de forventede omkostninger, som sagen kan være forbundet med.

Et forhåndsmøde er naturligvis uforpligtende og uden omkostninger. Ring eventuelt, og hør nærmere angående priser og betingelser.

Udfyld nedenstående formular, ring til os, eller send os en e-mail, så vender vi tilbage til dig hurtigst muligt.

Husk: Det koster ikke noget at spørge.