Informationer

CVR: 18177005
Indehaver: Kurt Jensen

Ansvarsforsikret i forsikringsselskabet HDI-Gerling Forsikring for kr. 10 mio.

Advokat Kurt Jensen er beskikket af Justitsministeriet og har møderet for både Landsret og Højesteret. Vi er medlem af Advokatsamfundet og Danske Forsvarsadvokater. Ved påtagelse af en sag beder vi dig altid om en kopi af pas/kørekort og sygesikring.

Advokat Kurt Jensen har klintkonto i Jyske Bank A/S.
I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti.

Der gælder særlige regler for indskud vedr. fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhversmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konto.
Nærmere oplysninger om garantifordningen findes på Garantiformuens hjemmeside: www.fs.dk.

Når Advokatfirmaet påtager sig en opgave, vil vi udfærdige et aftalebrev, hvori en timepris eller et anslået salær oplyses. Honoraret fastsættes efter opgavens art, den medgåede tid, de involverede værdier, det opnåede resultat samt det ansvar, der er forbundet med opgaven.

Advokat Kurt Jensen anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten

Advokat Kurt Jensen er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens §126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokathvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside.

Klagemuligheder

Vi mener, at en løbende og god kontakt med klienterne er afgørende for et tilfredsstillende sagsforløb. Derfor vil vi meget gerne høre fra dig, såfremt der er noget i din sagsbehandling, du ønsker ændret, således at vi kan forsøge at hjæpe dig bedst muligt.

Skulle behovet imod al forventning opstå, har du også mulighed for at klage over salærets størrelse eller over advokatens adfærd til Advokatnævnets sekretariat:

Advokatnævnets sekretariat
Kronprinsessegade 28
1306 København K
(+45) 33 96 97 98
klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk

Læs mere om dine klagemuligheder på www.advokatnaevnet.dk.